Wat doet Stabiton
2024-07-15
 
Projectmanagement
Wat verstaat men onder projectmanagement
Onder projectmanagement (ook wel projectbeheer genoemd) in de bouw, verstaat men het beheersen van bouwprojecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Het is het werk van projectleiders en omvat vaak verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.
In het algemeen worden bij projectmanagement de volgende stappen doorlopen:
Start van het project
Bepaling van de omvang/reikwijdte van het project
Planning van het project
Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
Opvolging van de projectvoortgang
Beëindiging, verslaggeving, aflevering van eindproduct
De meest gebruikte standaard stappen zijn de volgende:
Initiatiefase
Definitiefase
Ontwerpfase
Voorbereidingsfase
Uitvoeringsfase
Nazorg
De weg naar het gewenste resultaat
Stabiton bv formuleert en bespreekt – in nauwe samenwerking met de opdrachtgever(s) – de doelstelling van het bouwproject; de wijze waarop dit het beste kan worden aangepakt; welke disciplines bij het project dienen te worden betrokken en begeleidt de opdrachtgever(s) tot het gewenste eindresultaat wordt bereikt.
Projectaanpak
Bouwprojecten kenmerken zich door een tijdelijke samenwerking.
De belangrijkste voorwaarden voor een harmonieuze, constructieve samenwerking zijn een duidelijk omschreven eindresultaat en de vaststelling: wie wanneer daarvoor iets moet doen.
Bij de aanvang van het project stellen wij de volgende vragen: ‘wat?’, ‘wie?’, ‘hoe?’. En wordt een zo goed als mogelijk antwoord gegeven op de vragen: ‘wanneer? en voor ‘hoeveel?’.
Om een antwoord te geven op de vraag ‘wat?’ wordt een ‘Programma van eisen’ opgesteld. Deze is in de beginfase bondig, maar wordt regelmatig bijgestuurd en uitgebreid.
Onmiddellijk daarna maken wij een Plan van aanpak op. Deze geeft aan hoe het eindresultaat het best kan worden bereikt. Welke aanpak daarvoor het meest doeltreffend is en welke expertise daarbij nodig is.
In het Plan van Aanpak wordt een op de opdrachtgever en het project afgestemde projectorganisatie vormgegeven.
Het Plan van Aanpak geeft randvoorwaarden voor het budget, de planning en de communicatie.
Samen bevatten zij de inhoudelijke opdrachten voor de betrokken bouwpartners.
Stabiton bv bewaakt, stuurt en begeleidt het bouwproject aan de hand van de daarin geformuleerde uitgangspunten zorgt ervoor dat u als opdrachtgever met de juiste informatie tijdig de juiste beslissingen kan nemen.
Kostenbeheersing
Een bouwproject kan maar slagen als de eisen van de opdrachtgever(s) kunnen worden gerealiseerd met het beschikbaar gesteld budget. Dikwijls is wel zoeken naar een zo goed mogelijk evenwicht waarbij, het Programma van Eisen en/of het budget moeten worden bijgestuurd.
Het eindresultaat moet wel zijn, dat alle prioriteiten met de beschikbare middelen kunnen worden gerealiseerd.
Zowel kostenbeheersing als -bewaking vormen dan ook een belangrijk onderdeel. Het projectbudget wordt dan ook in deelbudgetten verdeeld, zodat de kostenbewaking op een zo gedetailleerd mogelijk niveau kan gebeuren.
Stabiton bv zorgt hierbij voor reële prognoses en transparante overzichten, zodat de opdrachtgever(s) zo weinig mogelijk zorgen hebben over de financiële haalbaarheid, de voortgang en de bijsturing van het project.
Planning
Bij een goed gedefinieerd project is het begin- en eindpunt duidelijk geformuleerd. In deze tijdsperiode dienen verschillende partijen diverse activiteiten te ontplooien om het gewenste eindresultaat te bereiken.
Heel wat activiteiten zijn afhankelijk van elkaar, andere wat minder. In een goede planning zijn de correcte relaties gelegd en reële doorlooptijden bepaald. Dit noemt men een netwerkplanning, dat visueel wordt voorgesteld door staafdiagramma’s waarop het kritieke pad duidelijk is aangegeven.
Stabiton bv stelt deze planning op en informeert de opdrachtgever(s) proactief op het vlak van financiële, technische en juridische consequenties voor het project.
Risicobeheersing
Projectmanagement kan maar slagen, als het tijdig de potentiële risico’s onderkent, de gevolgen daarvan duidt en de daartegen te treffen adequate maatregelen formuleert. Risicomanagement of risicobeheersing is daarom een vanzelfsprekend onderdeel van projectmanagement.
Stabiton bv
is tijdens de projectbegeleiding zeer kritisch en prikkelt alle disciplines om potentiële risico’s te onderkennen en aan te pakken.
kan ook als onafhankelijke partij een risicomanagement uitvoeren. We geven dan een ‘second opninion’. De second opinion wordt – afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt – uitgevoerd op specifieke onderdelen, zoals: ontwerp-, organisatie- en uitvoeringsrisico's.
kan bij een project ook optreden als onafhankelijk risicomanager.
Contractmanagement
Om een bouwproject te realiseren zijn overeenkomsten nodig met de diverse partners. Contractmanagement houdt in dat er toezicht wordt uitgeoefend op de contractuele afspraken en de controle op de facturatie. Samen met de opdrachtgever worden geschikte partijen geselecteerd. Wij brengen de partijen samen om tot realistische afspraken te komen en zien toe op de naleving van de overeenkomsten.
Stabiton bv overziet de commerciële, technische en juridische aspecten die bij contractvorming aan de orde komen.
Selectie en aanbesteding
Eén van de belangrijkste kenmerken van een bouwprojecten is, dat er veel disciplines worden bij betrokken. Elk project vraagt om specifieke deskundigheden. De kunst is om die deskundigheden bij elkaar te krijgen.
Bij aanbestedingsprocedures moeten vraagstelling en criteria helder en eenduidig zijn. Partijen moeten relevante en vergelijkbare gegevens inzenden en ze moeten kunnen vertrouwen op een transparante beoordeling met een eerlijke kans. De vraagstelling en de procedure moeten ook proportioneel zijn.
Stabiton bv is daarbij uw partner voor het doorlopen van dit ganse proces.
Stabiton bv
Meer dan 45 jaar actief in de bouwsector voert Stabiton bv allerlei projecten uit, zoals: stabiliteitsstudies, projectmanagement, renovatie- en benovatie, uitvoerings­detail­leringen van allerlei aard, technische uitrus­tingen, administratieve ondersteuning enz.
Contact info
Stabiton bv
Middelstraat 8
1785 Merchtem
BTW: BE 0875 065 209
Tel. +32(0)52 37 04 35