Wat doet Stabiton
 
Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)
Voor welke gebouwen gelden EPB-eisen
Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.
Voorwaarden
De EPB-eisen hangen af van:
de bestemming van het gebouw (wonen, winkels, sporthal, ...);
de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie, ...);
het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.
Om de paar jaren worden de EPB-eisen strenger. Het is de bedoeling dat in 2021 alle nieuwe gebouwen 'bijna-energieneutraal' worden gebouwd.
Wanneer zijn de EPB-regels van toepassing
De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen:
die kaderen in een vergund geheel waarvoor een vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006;
en waarvoor de medewerking van een architect vereist is;
én die verwarmd of gekoeld worden.
Voor bouwaanvragen vanaf 2014 wordt elk gebouw (uitgezonderd industrie en landbouw) waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen of hun vrije tijd doorbrengen altijd beschouwd als verwarmd of gekoeld ook al is dit niet noodzakelijk het geval.
Op energiesparen vindt men alle details over wanneer men EPB-plichtig is per periode van de vergunningsaanvraag.
De EPB-plicht geldt niet als er voor het gebouw of het werk een vrijstelling geldt.
Aan welke EPB-eisen moet men voldoen
Op de website van energiesparen kan men via een online tool, de EPB-wegwijzer, nakijken of u EPB-plichtig bent en aan welke eisen uw specifiek project moet voldoen.
Deze EPB-eisen zijn afhankelijk van:
bestemming van het gebouw (voor een woning gelden er andere eisen dan voor een kantoor, school, horeca, winkel, ziekenhuis, industrieel gebouw, landbouwbedrijf, ...)
aard van de werken (voor nieuwbouw gelden er andere eisen dan bijvoorbeeld voor renovatie of ingrijpende energetische renovatie)
jaar van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning. Op de websiteenergiesparen kan men per aanvraagjaar de eisen raadplegen.
EPB-eisen op verschillende vlakken
De EPB-eisen worden gesteld op verschillende vlakken. Voor nieuwbouw-wooneenheden zijn er onder meer EPB-eisen voor energieprestatie, uitgedrukt in een maximaal E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Maar er zijn ook nog andere EPB-eisen. Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en het jaar van de bouwaanvraag of melding, kunnen er EPB-eisen zijn voor:
thermische isolatie (S-peil, K-peil, U-waarden en R-waarden, ...)
Sinds 2018 is in bouwaanvragen voor nieuwbouwwoningen het K-peil en de Netto-EnergieBehoefte (NEB) vervangen door het S-peil. Dat S-peil –ook 'schilpeil' genoemd – geeft de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde weer van de schil van een woning (muren, ramen, dak,…). Sinds januari 2018 moet S31 behaald worden, tegen 2022 wordt dat S28. Om een woning een voldoende laag S-peil te doen behalen, is een luchtdichtheidstest –ook blowerdoortest genoemd – nodig, omdat luchtdicht bouwen een belangrijke invloed heeft op de netto-energiebehoefte van een gebouw. Op energiesparen vindt u meer info over 'luchtdicht bouwen'.
binnenklimaat: ventilatie, beperken van het risico op oververhitting
bij renovatie en bij industrie-nieuwbouw
voor nieuwe, vernieuwde of vervangen technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ijswatersysteem, centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer)
bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie:
energieprestatie: maximaal E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming;
minimumaandeel hernieuwbare energie.
Procedure
Het behalen van de EPB-eisen is een onderdeel van de procedure van de energieprestatieregelgeving (EPB) bij nieuwbouw of renovatie.
De EPB-aangifteplichtige kan een boete krijgen als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.
Uitzonderingen
Onder meer voor onderstaande werkzaamheden is de energieprestatieregelgeving niet van toepassing.
Werkzaamheden waarvoor volgens de stedenbouwwetgeving geen tussenkomst van een architect vereist is én waarbij het beschermd volume van het gebouw kleiner is dan 3000 m3. De vervanging van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw) en het plaatsen van een verwarmingsinstallatie bijvoorbeeld.
Aanvragen die ingediend werden vóór 1 januari 2006. Voor deze dossiers gelden de procedures en de eisen van de vroegere isolatieregelgeving.
Technische werken, terreinaanlegwerken, ...
Industriegebouwen waarvan op het moment van de vergunningsaanvraag of melding zeker is dat geen klimatisatie-installatie zal worden geplaatst.
...
Ingave EPB-software
Voorbeeld EPC-ingave
Taken van de opdrachtgever en de verslaggever
De opdrachtgever (bouwheer) is de persoon die de opdracht geeft om een gebouw te (ver)bouwen. Hij is meestal ook de eigenaar. Voor EPB is hij de aangifteplichtige.
Taken van de opdrachtgever:
Hij stelt een EPB-verslaggever aan.
Hij stelt ook een ventilatieverslaggever aan, die een 'ventilatie-voorontwerp' opstelt. Daarbij wordt het gekozen ventilatiesysteem gekozen, en de noodzakelijke componenten en de ruimtelijke impact op het concept bepaald. De ventilatieverslaggever dient dit in bij de databank voor kwaliteitsorganisatie voor ventilatie. De opdrachtgever geeft deze gegevens door aan de EPB-verslaggever zodat een EPB-startverklaring kan worden opgemaakt.
Opmerking: de verplichting om een ventilatieverslaggever aan te stellen is nog niet geldig in het Brusselse en het Waalse gewest.
Hij ziet er op toe dat de EPB-verslaggever, voor de start van de werken, de startverklaring indient bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).
Hij geeft alle wijzigingen in materiaalkeuze en/of keuze van maatregelen en installaties door. En dit zowel aan de verslaggever als aan de architect. Die wijzigingen kunnen namelijk een invloed hebben op de energieprestatie van het gebouw.
Wanneer het gebouw in gebruik wordt genomen of de werken beëindigd zijn, meldt hij dit aan de EPB-verslaggever. In samenspraak met de verslaggever worden de nodige gegevens verzameld en verwerkt in de EPB-aangifte.
Hij laat de ventilatieverslaggever het ventilatieprestatieverslag opmaken en opladen bij de databank van de kwaliteitsorganisatie. Dat verslag geeft de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem weer en toont de kwaliteit ervan. Die prestaties neemt uw EPB-verslaggever op in de EPB-aangifte.
Hij ziet er op toe, dat de EPB-verslaggever de EPB-aangifte tijdig indient bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte in geval van nieuwbouw is:
12 maanden na de eerste van de volgende twee datums:
datum van de ingebruikname van het gebouw (bij nieuwbouw is dat de datum van domiciliëring)
datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.
en in elk geval uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.
Voor de uiterste indiendatum in geval van renovaties en ingrijpende energetische renovaties telt enkel de termijn van 5 jaar.
De aangifteplichtige vraagt de EPB-verslaggever, om na het elektronisch indienen van de EPB-aangifte, een papieren versie te bezorgen van de aangifte. Als het om een nieuwbouw gaat, is er samen met de aangifte ook een energieprestatiecertificaat ter beschikking. U houdt van elk document een ondertekend exemplaar.
Taken van de EPB-verslaggever?
Vóór de start van de werkzaamheden.
Hij registreert zich bij de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap (VEA).
Hij maakt een voorafberekening op basis van het ontwerp, lastenboek, offertes en gebruikt hierbij het software-pakket van de Vlaamse overheid. Dit document is de startverklaring.
Hij dient de startverklaring elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).
Hij ontvangt een afdruk van de startverklaring en laat dat document ondertekenen door de bouwheer, de architect en de verslaggever zelf. Hij houdt het ondertekend document bij.
Tijdens de uitvoeringsfase.
De verslaggever houdt alle zaken die invloed kunnen hebben op de energieprestatie van het gebouw nauwkeurig bij.
Hij houdt ook rekening met eventuele wijzigingen in materiaalkeuze en/of keuze van maatregelen en installaties.
Ten laatste 12 maanden na ingebruikname van het gebouw of binnen de 12 maanden na het beëindigen van de vergunningsplichtige of meldingsplichtige werken:
De verslaggever rapporteert waarheidsgetrouw aan VEA over de gebruikte materialen en de uitgevoerde maatregelen. Hij maakt een berekening op basis van de vaststellingen, lastenboek, facturen en gebruikt hierbij het software pakket van de Vlaamse overheid. Dit document is de EPB-aangifte.
De verslaggever dient de EPB-aangifte elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap, om te bewijzen dat het gebouw voldoet aan de EPB-regelgeving.
De verslaggever en de bouwheer ondertekenen de EPB-aangifte.
De verslaggever geeft, in geval van nieuwbouw, aan de bouwheer ook het energieprestatiecertificaat (EPC Bouw) van het gebouw af.
Bij wie kan u terecht
Op energiesparen.be staat nog meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden 'wie doet wat' in EPB-bouwprojecten.
Daar kan men ook een overzichtelijke infofiche downloaden waar de taken zijn opgesomd van de opdrachtgever, de architect en de EPB-verslaggever.
Stabiton bv is uw geschikte partner om u te begeleiden bij uw EPB-aangifte. De kosten voor de EPB-verslaggeving zijn afhankelijk van de omvang en de aard van de werken. Kom even langs en dan bespreken we samen hoe we kunnen helpen. Neem contact.
Gekende eisen voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2022
EPB-eisen
(eisen op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat)
Bestemming
 
Aard van het werk   Wonen Niet-residentieel Industrie
Nieuwbouw (of gelijkwaardig)
(*) voor kantoorgebouwen van publieke organisaties gelden strengere E-peilen.
Thermische isolatie S waarde max. 28 (wooneenheid) en maximale U-waarden Maximale U–waarden Maximaal K40 (gebouw) en maximale U–waarden
Energieprestatie E-peil max. E30 (wooneenheid) Maximaal E-peil(*) (in functie van de functionele delen)
Binnenklimaat Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting (wooneenheid) Minimale ventilatievoorzieningen Minimale ventilatievoorzieningen
Hernieuwbare energie ≥ 15 kW/m2∙jaar ≥ 20 kW/m2∙jaar
Installaties Minimale installatie-eisen
Ingrijpende energetische renovatie Thermische isolatie Maximale U-waarden (voor nieuwe en na-geïsoleerde delen) Volg de eisen bij renovatie
Energieprestatie E-peil max. E60 (wooneenheid) Maximaal E-peil (in functie van de functionele delen)
Installaties
Binnenklimaat Minimale ventilatievoorzieningen
Hernieuwbare energie ≥ 15 kWh/m2∙jaar ≥ 15 kWh/m2∙jaar
Renovatie Thermische isolatie Maximale U-waarden (voor nieuwe en na-geïsoleerde delen)
Energieprestatie
Installaties Minimale eisen (voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties)
Binnenklimaat
Minimale ventilatievoorzieningen
(voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten)
Ventilatie-eisen
(voor het nieuw gebouwde toegevoegde deel)
Stabiton bv
Meer dan 45 jaar actief in de bouwsector voert Stabiton bv allerlei projecten uit, zoals: stabiliteitsstudies, projectmanagement, renovatie- en benovatie, uitvoerings­detail­leringen van allerlei aard, technische uitrus­tingen, administratieve ondersteuning enz.
Contact info
Stabiton bv
Middelstraat 8
1785 Merchtem
BTW: BE 0875 065 209
Tel. +32(0)52 37 04 35