Wat doet Stabiton
2024-07-15
 
Uitvoering van de stabiliteitsstudie
Voorwoord
Op onze home pagina, kon u a lezen, dat wij uw partner zijn vanaf concept tot realisatie. Dit betekent dat:
elke opdracht maatwerk is, met duidelijke gemaakte afspraken;
waarbij maximale tevredenheid van de klanten wordt nagestreefd;
dit kan, omdat we een hoge toegevoerde waarde leveren, dankzij efficiëntie en technologische innovativiteit. Daardoor wordt de hoogste kwaliteit verzekert aan een betaalbare prijs.
Stabiton bvba is dan ook uw partner voor uw project.
Keuze ingenieursbureau stabiliteit
De keuze van een architect
Een goede architect kiezen is voor veel mensen een moeilijke opdracht. De architect moet immers uw ideeën vertalen in een ontwerp dat perfect aansluit bij uw wensen. Eens deze keuze gemaakt vertrouwt u erop dat hij uw belangen zo goed mogelijk behartigt.
De keuze van een ingenieursbureau stabiliteit
Wellicht is de keuze van een geschikt ingenieursbureau nog moeilijker en inzonderheid een ingenieursbureau Stabiliteit. Opdrachtgevers, die voor het eerst bouwen, worden al vlug geconfronteerd met het feit dat er niet alleen een architect maar ook nog andere deskundigen nodig zijn voor de realisatie van het totale concept. Vooral deze opdrachtgevers hebben nood aan een goede begeleiding. Opdrachtgevers die al meerdere projecten hebben aangepakt weten dit doorgaans wel, zij kiezen de noodzakelijke deskundigen zorgvuldig uit omdat vertrouwen en competentie de doorslag geven voor het optimaal welslagen van hun bouwproject. Zo zijn onder meer deskundigen nodig voor de stabiliteit, de EPB, de technieken, de veiligheidsaspecten...
De meeste architecten hebben met bepaalde ingenieursbureaus stabiliteit al samengewerkt. Wanneer ze tevreden zijn van de verleende service zullen ze dit ingenieursbureau bij ook aanbevelen. Als u een architect gekozen hebt die met ons al heeft samengewerkt dan is hij onze beste vertegenwoordiger om onze manier van werken toe te lichten.
Andere architecten laten de keuze van een ingenieursbureau stabiliteit over aan de algemene aannemer of de aannemer van de ruwbouwwerken. Dat is ook de reden waarom wij soms niet rechtstreeks met de bouwheer of de architect contact hebben. Op dat ogenblik is deze aannemer onze gesprekspartner en werken wij dan ook in zijn opdracht.
Als bouwheer echter hebt u er alle belang bij om zelf uw raadgevende ingenieur stabiliteit te kiezen. Door onze ervaring kunnen wij immers zeer dikwijls tips geven voor een eenvoudigere structuur, voor de keuze van bepaalde materialen en zorgen voor een efficiënter en goedkoper concept.
Hebt u bouwplannen, dan maken wij graag een vrijblijvende afspraak om met u en met uw project kennis te maken.
Prijsofferte – overeenkomst
Op vraag van de opdrachtgever, de architect, de algemene aannemer, de aannemer van de ruwbouwwerken geven wij een prijsofferte. Dit kan als volgt.
Meestal is de architect belast met het opstellen van een meetstaat inzonderheid deze van de ruwbouwwerkzaamheden. Hierin maakt hij alles klaar zodat de diverse aannemers een realistische prijs kunnen maken voor het project of voor diverse onderdelen ervan. Alsdan geven wij – na een inschatting van de moeilijkheidsgraad – eenheidsprijzen (of een percentage op de eenheidsprijzen van de uitvoering) voor het maken van de stabiliteitsstudie van de structuurelementen in beton, staal, hout...
Worden alle werken uitgevoerd in vermoedelijke hoeveelheden (VH) dan wordt, tegelijkertijd met de eenheidsprijzen voor het maken van de stabiliteitstudie van de structuurelementen, ook een modelcontract aan de opdrachtgever bezorgd.
Wordt een forfaitaire prijs verwacht, dan houdt dit in ook in dat aan ons ingenieursbureau Stabiton bvba de opdracht wordt gegeven om een raming op te maken van de hoeveelheden van de structuurelementen die deel uitmaken van de draagstructuur. De forfaitaire prijs baseert zich dan op deze raming. Voor het opmaken van deze meetstaat wordt – behalve voor openbare aanbestedingen – een bedrag overeengekomen. Bij het toekennen van de opdracht geldt dan het aangerekende bedrag als een voorafbetaling.
Voor het correct inschatten van de moeilijkheidsgraad, in het bijzonder deze van de funderingen, baseren wij ons op een ter beschikking gestelde grondsondering. Wordt deze ons niet ter beschikking gesteld bij het opmaken van de prijsofferte dan voorzien wij een fundering op staal (dit wil zeggen, fundering rechtstreeks op de vaste ondergrond). Dan veronderstellen wij dat de grond 15 N/cm2 kan dragen zonder kans dat er noemenswaardige zettingen kunnen optreden. Voor deze aanname draagt de Architect, die belast is met het toezicht op de uitvoering van de werken, de verantwoordelijkheid.
In overleg met de architect beslist de opdrachtgever of de stabiliteitsstudie aan het studiebureau Stabiton bvba wordt toegekend. De architect of de opdrachtgever neemt met ons contact waarop Stabiton bvba een overeenkomst opstuurt naar de opdrachtgever (dit kan eveneens via de architect) die deze ondertekent en terugbezorgt aan Stabiton bvba. De architect ondertekent deze overeenkomst voor kennisname.
Stappenplan stabiliteitsstudie
Voorontwerp stabiliteitsstudie
De architect bezorgt Stabiton bvba de meest recente uitvoeringsplannen. Deze plannen dienen voor de dimensionering van de diverse structuuronderdelen. Als de plannen beschikbaar zijn in digitale versie dan vraagt het studiebureau Stabiton bvba aan de architect of zij hierover mag beschikken.
Op eenvoudig verzoek bezorgt de architect een lijst van de gebruikte materialen, gegevens over de opbouw van vloeren en wanden en duidt de plaats en de grootte aan van de diverse openingen. Stabiton bvba informeert naar de te gebruiken gevelsteenformaten, naar de grootte van de slag voor ramen en deuren en naar de wijze waarop rollagen boven de ramen worden uitgevoerd.
Vooraleer met de echte dimensionering van elke structuuronderdeel te beginnen, tekent Stabiton bvba voor elke bouwlaag de dragende structuuronderdelen en worden deze benoemd. Ook worden één of meerdere verticale doorsneden gemaakt waarop de belangrijkste afmetingen van ramen, deuren, verdiepingshoogte en vloerdiktes zijn vermeld. Deze wijze van werken stelt ons in staat om de structuurelementen tamelijk exact te dimensioneren vanuit architecturaal oogpunt.
Vervolgens gebeurt een lastendaling (van dak naar fundering) en wordt elk structuuronderdeel gedimensioneerd. Wordt nagekeken of de gedimensioneerde structuuronderdelen vanuit architecturaal standpunt voldoen en, indien nodig, worden deze gewijzigd. De voorlopige plannen worden vervolgens aangepast en verfijnd en krijgen het predicaat 'voorontwerp'. Hierbij wordt er zorgvuldig over gewaakt dat zoveel als mogelijk de ter beschikking gestelde architectuurplannen worden gerespecteerd.
Toetsing voorontwerp aan architectuurplan
Dit voorontwerp wordt getoetst aan de ter beschikking gestelde plannen van de architect. In onderling overleg tussen opdrachtgever, architect en Stabiton bvba worden noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen kunnen zowel slaan op de architectuurplannen zelf, als het voorontwerp van het stabiliteitsplan. De aangepaste plannen krijgen het predicaat 'bekistingsplannen' voor gewapend beton en overzicht plannen voor staalstructuren.
Het opmaken van de wapeningsplannen en staalstructuurdetaillering
De berekeningsnota's van de diverse structuuronderdelen worden verfijnd, het wapeningstaal voor beton en de verbindingen van stalen onderdelen uitgerekend en in tekening gebracht. Elk onderdeel volgens de vereiste nauwkeurigheidsgraad.
De wapeningsplannen worden afgewerkt van onder naar boven toe. Dit wil zeggen vanaf de fundering naar het dak toe.
Tegelijkertijd met het maken van de wapeningsplannen en de staalstructuurdetaillering worden de buigstaten en staalstaten opgemaakt.
Afhankelijk van de gemaakte afspraken worden de wapeningsplannen, de buigstaten en de bijgewerkte betonstaten hetzij per bouwlaag, hetzij voor het volledige project ter beschikking gesteld.
Uitvoering structuurelementen
Algemeen toezicht
Normaal wordt de architect door de opdrachtgever belast met een algemeen toezicht op de uitvoering van de bouwwerkzaamhedenwerken. Hij maakt afspraken met de opdrachtgever en de diverse aannemers en volgt de werkzaamheden op.
Stabiliteitstoezicht
De wijze waarop Stabiton bv toezicht moet uitoefenen op de structuurelementen die aan een stabiliteitsstudie moesten worden onderworpen wordt in het contract met Stabiton bv vastgelegd. Dit kan een volledige opdracht zijn of een gedifferentieerde opdracht. In ieder geval is het zo dat de met de coördinatie belaste architect het studiebureau Stabiton voldoende dagen op voorhand contacteert wanneer een toezichthoudende opdracht moet worden uitgevoerd. Van elke toezichthoudende opdracht maakt het studiebureau Stabiton bvba een kort verslag en bezorgt dit aan de betrokken partijen. De met de coördinatie belaste architect neemt deze opmerkingen op in zijn gedateerd werfverslag.
Einde van de opdracht
Bij het overhandigen van de nodige uitvoerings- en detailplannen, buigstaten, staal- en betonstaten eindigt de studie van de stabiliteit.
De toezichtopdracht voor elk structuurelement eindigt met het uitvoeren van dit structuurelement.
Stabiton bv
Meer dan 45 jaar actief in de bouwsector voert Stabiton bv allerlei projecten uit, zoals: stabiliteitsstudies, projectmanagement, renovatie- en benovatie, uitvoerings­detail­leringen van allerlei aard, technische uitrus­tingen, administratieve ondersteuning enz.
Contact info
Stabiton bv
Middelstraat 8
1785 Merchtem
BTW: BE 0875 065 209
Tel. +32(0)52 37 04 35